Cymraeg

Sut rydym yn cyflwyno ein gwasanaethau yn y Gymraeg pan yn cyflawni busnes cyhoeddus yng Nghymru.

Rydym yn ymrwymo i sicrhau ein bod yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal yn y gwasanaethau yr ydym yn ddarparu i’r cyhoedd yng Nghymru.

Fel corff cyhoeddus, mae’n ofynnol i ni gael cynllun sy’n nodi sut byddwn yn ymdrin a’r Gymraeg. Dyma ein cynllun, yr amserlen i gyrraedd y targedau sydd wedi eu cynnwys, ynghyd â’r cyhoeddiadau sydd ar gael yn y Gymraeg.

'Ein nod yw gwasanaethu er budd y cyhoedd drwy wella’r ffordd mae’r marchnadoedd arian yn gweithio yn ogystal â sut mae cwmnïau yn gweithredu. Rwy’n falch o gyflwyno Cynllun iaith Gymraeg yr FCA, ynghyd ag adran newydd Gymraeg ar ein gwefan.' Andrew Bailey, Prif Weithredwr

Darllenwch y cynllun

Amserlen a thargedau

How we provide our services in Welsh when conducting public business in Wales.

We are committed to ensuring that we treat the Welsh and English languages on a basis of equality in the services we provide to the public in Wales.

As a public body, we must have a scheme setting out how we treat the Welsh language.  This is our scheme, our timetable for reaching our targets in it, and the publications we have available in Welsh.

'Our aim is to serve the public interest by improving the way financial markets work and how firms conduct their business. I’m proud to introduce the FCA’s Welsh language scheme, which includes our new dedicated Welsh section of our website.' Andrew Bailey, Chief Executive

Read the scheme

Targets and timetable

Annual report 2017/18

Tudalennau gwe yn Gymraeg

Cyhoeddiadau yn y Gymraeg

Ffurflenni yn Gymraeg

Adborth y cynllun

Ffurflen adborth cynllun

Cwynion yn erbyn y rheoleiddiwr​​​​​​