Y Gofrestr Gwasanaethau Ariannol

Mae'r Gofrestr Gwasanaethau Ariannol yn gofnod cyhoeddus o gwmnïau, unigolion a chyrff eraill sy'n cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (PRA) a/neu'r FCA neu a reoleiddiwyd ganddo/ganddynt yn y gorffennol. 

Manteisio i'r eithaf ar y Gofrestr

Gallwch chwilio drwy'r Gofrestr (Saesneg yn unig) am wybodaeth am gwmni, unigolyn neu gynnyrch gwasanaethau ariannol drwy roi ei enw, ei rhif cyfeirnod (FRN) neu ei god post. Gallwch hefyd chwilio am gyfnewidfeydd buddsoddi penodol.

Mae'r Gofrestr yn dangos p'un a yw'r cwmni rydych yn ei ddefnyddio, neu'n bwriadu ei ddefnyddio, wedi'i awdurdodi neu ei gofrestru gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (PRA) a/neu'r FCA, neu a yw wedi'i eithrio. Gallwch hefyd ganfod a oes gan gwmni credyd defnyddwyr ganiatâd interim.

Mae gwybodaeth arall y gallwch ei gweld yn cynnwys:

Gallwch hefyd chwilio drwy'r Gofrestr am unigolion sy'n gweithio i gwmnïau awdurdodedig ac sy'n cyflawni rhai tasgau pwysig rydym wedi'u ‘cymeradwyo’.

Chwiliwch drwy'r Gofrestr

Cwmnïau anawdurdodedig

Mae cwmnïau y dwedwyd wrthym eu bod yn darparu cynhyrchion neu wasanaethau wedi'i rheoleiddio heb yr awdurdodiad cywir – neu sy'n rhedeg sgamiau yn fwriadol – bellach wedi'u cynnwys ar y Gofrestr gyda rhybuddion amlwg.

Mae gwybodaeth arall am gwmnïau anawdurdodedig yn cynnwys y gwahanol fanylion maent yn eu rhoi a ph'un a ydynt yn honni eu bod yn gwmni awdurdodedig, dilys.

Os byddwch yn delio â chwmni (neu unigolyn) nad yw wedi'i reoleiddio, efallai na  chewch eich diogelu gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol na'r FSCS.

Defnyddio darnau o ddata

Os hoffech ddefnyddio data o'r Gofrestr, gallwch naill ai brynu tanysgrifiad rheolaidd neu 'dalp' o ddata un-tro. Rydym yn cynnig y data naill ai ar CD neu mewn fformatau ar y we.

Darllenwch fwy am ein gwasanaeth data (Saesneg yn unig).

Rhagor o wybodaeth

Mae'r awdurdodaeth reoleiddiol ar gyfer y Gofrestr Gwasanaethau Ariannol yn dod o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000, Rheoliadau Gwyngalchu Arian 2007, Rheoliadau Gwasanaethau Taliadau 2009 a Rheoliadau Arian Electronig 2011.

Os bydd gennych unrhyw broblemau neu gwestiynau ynglŷn â defnyddio'r Gofrestr dylech gysylltu â ni. Gall defnyddwyr o'r diwydiant hefyd e-bostio tîm y Gofrestr.