Cwyno amdanom ni, y PRA a Banc Lloegr

Gwybodaeth am sut rydym yn ymchwilio i gwynion am y rheoleiddwyr, a sut i gwyno. 

Mae Deddf Gwasanaethau Ariannol 2012 yn ei gwneud yn ofynnol i ni ymchwilio i gwynion yn erbyn yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus a Banc Lloegr (y rheoleiddwyr). Rydym yn gwneud hyn drwy ein cynllun cwynion.

Gall unrhyw un yr effeithir arno'n uniongyrchol gan yr hyn y mae'r rheoleiddwyr wedi'i wneud neu wedi methu â'i wneud – neu unrhyw un sy'n gweithredu ar ran yr unigolyn hwn – wneud cwyn. Cwyn yw ‘unrhyw fynegiant o anfodlonrwydd ar y ffordd y mae'r rheoleiddwyr wedi cyflawni, neu wedi methu â chyflawni, eu swyddogaethau’.

Ceir manylion am amgylchiadau lle y gallwn eithrio cwyn neu beidio ag ymchwilio iddi yn ein taflen Cwynion yn erbyn y rheoleiddwyr (Saesneg yn unig).

Cwyno am yr FCA – beth i'w wneud

Cyn cwyno, sicrhewch fod eich cwyn am un o'r rheoleiddwyr. Os ydych yn chwilio am wybodaeth ynglŷn â sut i wneud cwyn yn erbyn cwmni a reoleiddir, gweler ein tudalen gwybodaeth gwynion i ddefnyddwyr (Saesneg yn unig).

Os ydych yn cwyno am reoleiddiwr:

  • cwblhewch ffurflen gwyno ar-lein
  • lawrlwythwch ffurflen argraffadwy a'i hanfon i'r cyfeiriad isod
  • anfonwch lythyr atom yn Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, London E14 5HS
  • anfonwch e-bost atom [email protected]
  • neu ffoniwch ein Llinell Gymorth Cwynion ar 020 7066 9870

Delio â'ch cwyn

Rydym yn cymryd materion a godir gan achwynwyr o ddifrif – gan ganolbwyntio ein hymdrechion ar ymdrin â chwynion a'u datrys yn gyflym ac yn ddiduedd, tra'n trin achwynwyr yn gwrtais ac mewn modd sensitif.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cwyn, byddwn yn ei chydnabod o fewn pum diwrnod gwaith, a byddwn yn eich hysbysu o fewn pedair wythnos p'un a yw'r gŵyn yn dod o fewn cwmpas y cynllun ai peidio. Yn dilyn hynny, byddwn yn cysylltu â chi'n rheolaidd i roi'r newyddion diweddaraf i chi ynglŷn â'n hymchwiliad.

Cam 1 – ymchwiliad i gwynion gennym

Gallwn benderfynu ymdrîn â'ch cwyn yn lleol. Mae hyn yn galluogi'r ardal o'r FCA sydd â'r cysylltiad agosaf â'r mater sy'n destun y gŵyn gennych ymateb yn ddi-oed.

Ond lle nad yw hyn yn briodol, bydd ein Tîm Cwynion yn delio â'ch cwyn.

Byddwn yn ymchwilio i gwynion yn annibynnol ac yn ddiduedd, yn unol â'r cynllun. Rydym yn ymchwilio'n drylwyr i bob cwyn ddilys a chaiff gwersi a ddysgwyd o'r ymchwiliadau eu trosglwyddo yn ôl i'r uwch reolwyr ac i weddill y busnes er mwyn sicrhau bod yr FCA yn parhau i wella ei berfformiad.

Os byddwn o'r farn y gellir cyfiawnhau eich cwyn, byddwn yn dweud wrthych beth rydym yn bwriadu ei wneud er mwyn ei hunioni. Ymhlith y rhwymedïau y gallem eu cynnig mae'r canlynol:

  • ymddiheuriad
  • cymryd camau i gywiro camgymeriad
  • taliad digolledu ar sail ex-gratia, lle y bo'n briodol

Os deuwn i'r casgliad na ellir cyfiawnhau eich cwyn, byddwn yn rhoi ein rhesymau i chi.

Cam 2 – atgyfeirio cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Cwynion

Os nad ydych yn fodlon ar hynt eich cwyn na'r ffordd rydym wedi ymdrin â hi, mae gennych hawl i atgyfeirio'r gŵyn at Swyddfa'r Comisiynydd Cwynion - fel arfer, dylid gwneud hyn o fewn tri mis i benderfyniad terfynol yr FCA yng Ngham 1. Gall cwyn a atgyfeirir gennych y tu allan i'r terfyn amser o dri mis gael ei hystyried o hyd gan y Comisiynydd Cwynion lle mae rhesymau digonol dros yr oedi.

Os bydd yr FCA yn eithrio eich cwyn neu os na all ymchwilio iddi o dan y cynllun, gallwch atgyfeirio'r mater at y Comisiynydd Cwynion yn uniongyrchol. Mae ganddo ddisgresiwn i benderfynu a yw'r gŵyn yn dod o fewn cwmpas y cynllun ac, os felly, a yw'n bwriadu cynnal ymchwiliad ei hun neu'n ei gwneud yn ofynnol i'r FCA gynnal ei ymchwiliad ei hun yn gyntaf.

Cwynion yn erbyn rheoleiddwyr eraill

Os ydych yn cwyno am reoleiddwyr eraill o dan y cynllun, ewch i'w gwefannau: Yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus a Banc Lloegr

Go to related content