Unigolion cymeradwy

'Unigolyn cymeradwy' yw unigolyn rydym yn ei gymeradwyo i wneud un neu fwy o weithgareddau ar ran cwmni awdurdodedig. Rydym yn galw'r gweithgareddau hyn yn 'swyddogaethau rheoledig'.

Mae'r rhaid i'r person hwn wybod beth yw ein gofynion rheoleiddio a'u bodloni, yn ogystal â gwybod sut rydym yn eu cymhwyso.

Mae’n rhaid iddo wneud y canlynol:

  • bodloni gofynion ein prawf 'addas a phriodol' a dilyn ei egwyddorion
  • cydymffurfio â'r Datganiadau Egwyddorion a'r Cod Ymarfer (mae'r rhain yn egluro'r ymddygiad a ddisgwyliwn gan bobl rydym yn eu cymeradwyo)
  • rhoi gwybod am unrhyw beth a allai effeithio ei addasrwydd parhaus i ni a'r cwmni awdurdodedig (drwy Ffurflen D (PDF) (Saesneg yn unig))

Gallwn ond cymeradwyo pobl rydym yn fodlon eu bod yn rhai addas a phriodol i gyflawni'r swyddogaeth reoledig / swyddogaethau rheoledig y maent yn gwneud cais amdano/amdanynt. Darllenwch fwy am y prawf 'addas a phriodol' (Saesneg yn unig).

Byddwn am gymeradwyo o leiaf un person mewn cwmni credyd defnyddwyr pan fydd yn gwneud cais i gael ei awdurdodi.

Ni all unigolion ymgymryd â gweithgareddau wedi'u rheoleiddio heb oruchwyliaeth nes yr asesir eu bod yn gymwys.

Mae'n debyg y bydd angen cymeradwyo unrhyw un sy'n delio â chwsmeriaid. Bydd angen cymeradwyo y rhan fwyaf o gynghorwyr (e.e. cynghorwyr ariannol a manwerthu, rheolwyr buddsoddiadau). Nid oes angen unigolyn cymeradwy ar y rhan fwyaf o ddarparwyr cyngor ar ddyled nid er elw na rhai unig fasnachwyr.

Rhagor o wybodaeth

Mae gennym hefyd wybodaeth am unigolion cymeradwy ar ran cwmnïau credyd defnyddwyr (Saesneg yn unig).