Zezwolenie: na czym polega

Podmioty świadczące usługi finansowe, firmy inwestycyjne i przedsiębiorstwa udzielające kredytów konsumenckich muszą uzyskać od nas zezwolenie. Oto podsumowanie najważniejszych informacji.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o usługach i rynkach finansowych (FSMA) z 2000 roku działalność finansowa podlega nadzorowi FCA. Każda firma (niezależnie od tego, czy jest to przedsiębiorstwo, podmiot oferujący doradztwo na zasadach niezarobkowych czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) prowadząca działalność podlegającą regulacjom musi uzyskać zezwolenie lub zostać zarejestrowana przez nas, chyba że jest z tego obowiązku zwolniona.

Nasz urząd oraz Urząd Nadzoru Ostrożnościowego (PRA) przy Banku Anglii sprawują nadzór nad bankami, spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i zakładami ubezpieczeń.

Wnioski o zezwolenie

Wnioski o zezwolenie należy składać do FCA (lub, w przypadku podmiotów podlegających podwójnemu nadzorowi, do PRA). Procedura przyznawania zezwolenia trwa 6 miesięcy, pod warunkiem, że wniosek jest kompletny. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia, czas ten może wydłużyć się do 12 miesięcy. Należy także uiścić odpowiednią opłatę.

Po otrzymaniu wniosku oraz podczas jego oceny sprawdzamy, czy gotowość, skłonność i stopień zorganizowania podmiotu wnioskującego pozwalają na spełnienie w sposób ciągły wymogów i standardów systemu regulacyjnego. Jest to wymóg kluczowy: firmy, które uzyskały od nas zezwolenie, muszą być gotowe i skłonne do tego, aby w każdej sytuacji zagwarantować przestrzeganie naszych zasad i spełnienie naszych wymagań, a także odpowiednio zorganizowane pod tym kątem.

Co oznacza gotowość, skłonność i zorganizowanie

Oczekujemy, że firmy poważnie podejdą do regulacji i przed złożeniem wniosku zaplanują, w jaki sposób spełnią standardy systemu nadzoru. Oceniając, w jakim stopniu firma zaplanowała przyszłość, zadajemy sobie pytanie, czy wnioskodawca jest:

Gotowy

W procesie udzielania zezwoleń uwzględnia się, w jaki sposób wnioskodawca przygotował się do złożenia wniosku. Wskaźniki pozytywne mogą obejmować:

 • zapoznanie się z informacjami w naszej witrynie internetowej
 • składanie zapytań do centrum obsługi
 • zasięganie porady prawnej/porady w zakresie zgodności z przepisami
 • umiejętność jasnego określenia swoich obowiązków związanych z nadzorem

Skłonny

Zezwolenia będą uwzględniać postawę wnioskodawcy podczas procesu udzielania zezwoleń. Wskaźniki pozytywne mogą obejmować:

 • otwartość i uczciwość w kontaktach z nami
 • chętne udzielanie nam informacji
 • wykazywanie się inicjatywą w celu zrozumienia swoich obowiązków wynikających z regulacji
 • terminowość i dostępność personelu na potrzeby obsługi zapytań dotyczących wniosku

W procesie udzielania zezwoleń uwzględnia się skłonność do poprawiania błędów lub uzupełniania braków we wniosku, a jednocześnie spełnienie przez wnioskodawcę kryterium gotowości.

Nie uważa się za wystarczające, aby wnioskodawca złożył złej jakości wniosek i wykazywał skłonność do usunięcia wszelkich braków z pomocą działu zezwoleń.

Zorganizowany

Wnioskodawca powinien zapewnić, że zgromadził całą dokumentację uzupełniającą i od dnia uzyskania zezwolenia wprowadził wszelkie niezbędne ustalenia w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Zezwolenia będą uwzględniać następujące kwestie:

 • dlaczego wnioskodawca złożył wniosek akurat teraz
 • jakie wnioskodawca ma zaległości, które uniemożliwiłyby mu prowadzenie działalności, o którą się ubiega
 • gdyby wnioskodawca otrzymał zezwolenie dzisiaj, czy byłby w stanie prowadzić działalność, o której prowadzenie się ubiega

Ponadto sugerujemy, aby wszelkich inwestycji, zakupów czy naborów personelu dokonywać dopiero po uzyskaniu informacji o udzieleniu zezwolenia. Jeśli wnioskodawca uzna, że powyższe informacje mogą mieć wpływ na jego wniosek, może skontaktować się z naszym Centrum Obsługi, a jego pracownicy chętnie pomogą mu rozwiać wszelkie wątpliwości. 

Po złożeniu wniosku

Po otrzymaniu wniosku oczekujemy od wnioskodawcy otwartej i transparentnej współpracy (szczegóły można znaleźć w Zasadzie 11) oraz ciągłej gotowości, skłonności i zorganizowania umożliwiających spełnienie standardów systemu nadzoru.

Wyznaczeni przedstawiciele (AR)

Firma z zezwoleniem na działalność może wyznaczyć inną firmę lub osobę do wykonywania działań podlegających regulacjom w jej imieniu. W takim przypadku firma, której udzielono zezwolenia, lub „zleceniodawca” ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania naszych zasad przez „wyznaczonego przedstawiciela”.

Obowiązki firmy, której udzielono zezwolenia

Firma, której przyznaliśmy zezwolenie, jest zobowiązana płacić coroczną opłatę. Musi ona także zawsze spełniać nasze minimalne standardy (warunki progowe), przestrzegać zasad odpowiednich dla jej działalności i przesyłać nam regularne sprawozdania.

Prośba o bezpośrednie wsparcie 

Zespół wsparcia bezpośredniego świadczy wyspecjalizowaną pomoc innowacyjnym firmom, które rozważają wnioskowanie o zezwolenie lub o zmianę pozwolenia, potrzebują wsparcia w tym zakresie lub nie potrzebują zezwolenia, lecz mogą uzyskać korzyści z naszego wsparcia.

Firma ma już zezwolenie?

Działalność w Europie

Anulowanie

Szczegółowe informacje