Osgoi sgamiau buddsoddi a chwmnïau anawdurdodedig

Dilynwch ein saith cam i wneud yn siŵr eich bod yn delio â chwmni awdurdodedig, ac i ddiogelu eich hun rhag sgamiau, twyll a gweithgarwch anawdurdodedig.

Gall cwmnïau ac unigolion ond ymgymryd â gweithgarwch gwasanaethau ariannol yn y DU os ydynt wedi'u hawdurdodi gennym neu'n gofrestredig i wneud hynny, neu fel arall eu bod wedi'u heithrio. Eto i gyd, mae rhai'n gweithredu heb ein hawdurdodiad neu'n rhedeg sgamiau yn fwriadol.

Os byddwch yn delio â chwmni anawdurdodedig, ni chewch eich diogelu gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (gwasanaeth yr ombwdsmon) na Chynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) os aiff pethau o chwith.

Ond mae camau y gallwch eu cymryd i wneud yn siŵr eich bod yn delio â chwmni awdurdodedig, ac i ddiogelu eich hun rhag twyll a gweithgarwch anawdurdodedig.

Saith cam i osgoi cwmnïau anawdurdodedig

Cam 1: Cadarnhau a yw cwmni'n awdurdodedig neu'n gofrestredig

Rhaid i bron pob cwmni ac unigolyn gwasanaethau ariannol fod wedi'i awdurdodi gennym. Ond efallai y bydd rhai mathau o gwmnïau yn gofrestredig gyda ni yn hytrach nag yn awdurdodedig, gan gynnwys rhai darparwyr gwasanaethau taliadau a sefydliadau arian electronig (e-arian), cymdeithasau cydfuddiannol fel undebau credyd, cymdeithasau llesiant, cymdeithasau cydweithredol, clybiau gweithwyr a chymdeithasau adeiladu.

Edrychwch ar y Gofrestr (Saesneg un unig) i weld p'un a yw cwmni neu unigolyn wedi'i awdurdodi gennym neu'n gofrestredig. Dylech fynd at y Gofrestr o'n gwefan ni, yn hytrach na thrwy ddolenni mewn e-byst neu ar wefan sy'n cynnig buddsoddiad i chi. Hefyd, cadarnhewch fod cyfeiriad ein gwefan yn gywir ac nad oes newidiadau cynnil sy'n golygu mai un ffug ydyw.

Byddwch yn ymwybodol nad oes rhaid i gwmnïau cofrestredig ddarparu cymaint o fanylion ynglŷn â'u busnes a bod gennym lai o bŵer i archwilio'r cwmni.

I gadarnhau pwy yw cwmni awdurdodedig ar y Gofrestr, gofynnwch am ‘rif cyfeirnod y cwmni’ (FRN) a'u manylion cyswllt, ond cofiwch eu ffonio'n ôl ar y rhif switsfwrdd a nodir ar y Gofrestr yn hytrach nag ar rif llinell uniongyrchol y gallai ei roi i chi.

Cysylltu â ni

Os na cheir manylion cyswllt ar y Gofrestr neu os yw'r cwmni'n honni mai hen fanylion ydynt, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â ni:

Cam 2: Gwrthod galwadau diwahoddiad

Os cawsoch alwad diwahoddiad ynglŷn â chyfle i fuddsoddi, mae'n debygol ei fod yn fuddsoddiad risg uchel neu'n sgâm. Dylech drin yr alwad gyda gofal mawr. Y peth mwyaf diogel i'w wneud yw rhoi'r ffôn i lawr.

Mae ffyrdd y gall galwyr esgus nad ydynt yn eich galw'n ddiwahoddiad. Efallai y byddant yn cyfeirio at lyfryn neu e-bost y gwnaethant ei anfon atoch. Dyna pam ei bod yn bwysig eich bod yn gwybod beth yw'r arwyddion amlwg eraill (Saesneg yn unig) sy'n awgrymu bod y cyfle i fuddsoddi yn debygol o fod yn risg uchel neu'n sgam.

Dysgwch fwy am alwadau diwahoddiad (Saesneg yn unig).

Gallwch leihau nifer y llythyrau a galwadau ffôn diwahoddiad rydych yn eu cael drwy gofrestru gyda'r Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn a'r Gwasanaeth Dewis Post.

Cam 3: Chwilio drwy ein rhestr o gwmnïau anawdurdodedig

Gallwch chwilio drwy ein rhestr o gwmnïau anawdurdodedig y dylid osgoi gwneud busnes â hwy, er bod eu henwau'n debygol o newid yn rheolaidd. Dyma restr o gwmnïau ac unigolion sy'n targedu buddsoddwyr yn y DU ar hyn o bryd ac rydym wedi cael cwynion amdanynt.

Rydym yn ychwanegu enwau newydd at y rhestr cyn gynted â phosibl, ond os nad yw'r cwmni sydd wedi cysylltu â chi'n ymddangos ar ein rhestr, peidiwch â chymryd yn ganiataol ei fod yn un dilys – efallai nad ydym wedi cael gwybod amdano eto.

Os cysylltwyd â chi'n annisgwyl ynglŷn â chyfle i fuddsoddi gallwch ddefnyddio rhestr rhybudd yr FCA (Saesneg yn unig) i wirio'r buddsoddiad a'r cwmni sydd wedi ei gynnig i chi.

Cam 4: Bod yn wyliadwrus am gwmnïau clôn

Byddwch yn wyliadwrus am dwyllwyr sy'n esgus eu bod o gwmni a awdurdodwyd gennym, gan y gall fod yr hyn rydym yn ei alw'n 'gwmni clôn' (Saesneg yn unig).

Mae'r sgamwyr hyn yn aml yn honni eu bod o gwmnïau tramor sy'n ymddangos ar y Gofrestr gan nad yw manylion cyswllt llawn na gwefannau'r cwmnïau hyn wedi'u nodi'n aml.

Cam 5: Gwneud gwiriadau ychwanegol

Gan fod twyllwyr yn addasu eu tactegau dylech wneud gwiriadau ychwanegol i gadarnhau eich bod yn delio â'r cwmni gwasanaethau ariannol dan sylw a bod gennych y manylion cyswllt cywir - yn enwedig os ydych yn cael galwad diwahoddiad.

Efallai y byddwch am gadarnhau'r manylion ar wefan y cwmni, gyda'r gwasanaeth ymholiadau rhifau ffôn neu Dŷ'r Cwmnïau.

Cam 6: Rhybuddion o dramor

Os ydych yn delio â chwmni neu gynllun o dramor dylech gadarnhau sut y caiff ei reoleiddio a dilyn camau tebyg i'r rhain.

Rydym hefyd yn cael rhybuddion oddi wrth rheoleiddwyr tramor ynglŷn â chwmnïau sy'n ymgymryd â busnes anawdurdodedig.

Cam 7: Rhoi gwybod am gwmni anawdurdodedig

Os ydych yn credu bod cwmni anawdurdodedig wedi cysylltu â chi, yna cysylltwch â'n Llinell Gymorth Defnyddwyr ar 0800 111 6768.

Llenwch ein ffurflen gofnodi, i ddweud wrthym am gwmni neu frocer anawdurdodedig sy'n ymwneud â maes busnes pendodol, fel credyd defnyddwyr, morgeisi, cynhyrchion yswiriant, gwasanaethau taliadau, pensiynau a thwyll chyfranddaliadau.