Awdurdodi

Cadarnhewch a ddylai eich cwmni fod yn awdurdodedig neu'n gofrestredig, pa ffurflenni y bydd angen i chi eu darparu a pha ffioedd y bydd angen i chi eu talu.

Mae'r Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol yn nodi bod yn rhaid i unrhyw gwmni neu unigolyn sy'n ymgymryd â gweithgarwch wedi'i reoleiddio yn y DU (mae hyn yn cynnwys cwmnïau rheoleiddio deuol) fod yn awdurdodedig neu'n gofrestredig gennym ni, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Mae gennym wybodaeth ar wahân am awdurdodi ar gyfer cwmnïau credyd defnyddwyr (Saesneg yn unig), sefydliadau gwasanaethau taliadau (Saesneg yn unig), cwmnïau e-arian (Saesneg yn unig) ac chymdeithasau cydfuddiannol (Saesneg yn unig).

Cwmnïau rheoleiddio unigol

Gall cwmnïau sydd ond yn cael eu rheoleiddio gennym ni ddilyn ein proses gwneud cais awdurdodi pedwar cam (Saesneg yn unig) syml.

Cwmnïau rheoleiddio deuol

Mae rhai cwmnïau, gan gynnwys banciau, undebau credyd a chwmnïau yswiriant, yn cael eu rheoleiddio gennym ni o ran y ffordd maent yn cynnal eu busnes, a gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus o ran eu gofynion darbodus.

Os ydych yn gwmni rheoleiddio deuol ac am gael eich awdurdodi, dylech wneud cais sengl i'r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (Saesneg yn unig), gan mai hwn yw'r rheoleiddiwr arweiniol ar gyfer cwmnïau rheoleiddio deuol. Bydd yn trosglwyddo eich cais i ni a bydd y ddau ohonom yn ei asesu yn erbyn ein hamodau trothwy. Yna byddwn yn trefnu cyfres o gyfarfodydd gyda chi i drafod eich cynlluniau a'ch cynnydd.

Bydd yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus yn gwneud y penderfyniad terfynol ar eich cais, ond gall ond awdurdodi cwmni rheoleiddio deuol gyda'n caniatâd ni.

Darllenwch fwy am y broses awdurdodi ar gyfer:

Cofrestru

Mae angen i rai cwmnïau fod yn gofrestredig yn unig yn hytrach nag yn awdurdodedig. Golyga hyn fel arfer eu bod yn gweithredu mewn amgylchedd risg is, felly nid oes angen cymaint o fanylion ynglŷn â'u busnes arnom, na diogelu'r arian maent yn ei gael oddi wrth gwsmeriaid am wasanaethau taliadau.

Mae cwmnïau neu gymdeithasau cofrestredig yn cynnwys:

 • rhai darparwyr gwasanaethau taliadau
 • sefydliadau e-arian
 • rhai cymdeithasau llesiant a chofrestredig (cymdeithasau cydweithredol, cymdeithasau budd cymunedol, a chymdeithasau y cyfeiriwyd atynt gynt fel cymdeithasau diwydiannol a darbodus)
 • clybiau gweithwyr

Eithriadau

Efallai na fydd angen i rai mathau o gwmnïau ac unigolion gael eu hawdurdodi. Sef:

 • cynrychiolwyr penodedig (Saesneg yn unig) (asiantau ar ran prif gwmni awdurdodedig)
 • cwmnïau proffesiynol - fel cyfreithwyr, cyfrifwyr neu actiwarïaid - sy'n cynnal gweithgareddau wedi'u rheoleiddio ochr yn ochr â'u prif fusnes
 • awdurdodau lleol neu rai grwpiau tai sy'n cynnal gweithgareddau morgais neu gyfryngu yswiriant

Eithriadau yw amodau sy'n troi gweithgareddau wedi'u rheoleiddio fel arfer yn rhai anrheoledig. Felly, os ydych yn dibynnu ar eithriad, ni fydd angen awdurdodiad arnoch i'w wneud.

Mae enghreifftiau o eithriad yn cynnwys:

 • eithriad cyflwynydd
 • eithriad unigolyn tramor

Cynrychiolwyr Penodedig (ARs)

Pan fyddwn yn awdurdodi cwmni, efallai y bydd yn dymuno penodi person neu gwmni i ymgymryd â gweithgareddau wedi'u rheoleiddio a gweithredu fel ei asiant. Yna gelwir y cwmni awdurdodedig yn 'benadur'. Y penadur sy'n cymryd cyfrifoldeb llawn dros sicrhau bod y Cynrychiolydd Penodedig yn cydymffurfio â'n rheolau.

Darllenwch fwy am gydberthynas cwmni â'i Gynrychiolydd Penodedig (Saesneg yn unig).

Cronfeydd awdurdodedig

Rhaid i gronfa awdurdodedig, a elwir hefyd yn 'gynllun buddsoddi cyfunol (CIS) awdurdodedig, fod wedi'i sefydlu yn y DU a bod ar un o'r ffurfiau cyfreithiol hyn:

 • cynllun cytundebol awdurdodedig (ACS)
 • ymddiriedolaeth uned awdurdodedig (AUT)
 • cwmni buddsoddi gyda chyfalaf amrywiadwy (ICVC)

Darllenwch fwy am gronfeydd awdurdodedig a chydnabyddedig (Saesneg yn unig).