Egzekwowanie prawa

Nasz dział ds. egzekwowania przepisów pomaga nam realizować cele, jasno przedstawiając realne i znaczące konsekwencje dla firm i osób fizycznych nieprzestrzegających zasad.

W razie ich naruszenia podejmujemy szeroko zakrojone działania — nie tylko sądowe. Do takiej sytuacji może dojść na każdym etapie działań regulacyjnych dotyczących osoby fizycznej lub firmy, a także w przypadku prowadzenia działalności bez zezwolenia. Wiarygodne środki odstraszające są kluczowe w naszych działaniach związanych z egzekwowaniem przepisów.

Dział ds. egzekwowania przepisów w Urzędzie Nadzoru Finansowego ściśle współpracuje z naszymi działami ds. autoryzacji, nadzoru oraz strategii i konkurencji, a także z innymi organami regulacyjnymi i odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa. Pozwala nam to szybko identyfikować problemy i natychmiast podejmować działania związane z egzekwowaniem przepisów, kiedy są konieczne.

Nasze uprawnienia egzekucyjne

Korzystamy z szerokiego zakresu uprawnień w zakresie egzekwowania przepisów — uprawnień regulacyjnych oraz tych do egzekwowania prawa cywilnego i karnego — w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom i podejmowania działań wymierzonych w firmy i osoby fizyczne, które nie spełniają naszych standardów.

Możemy podejmować działania takie jak:

  • cofnięcie udzielonego firmie zezwolenia
  • zakazanie osobom fizycznym dalszego prowadzenia działalności podlegającej regulacjom
  • zawieszenie możliwości podejmowania działalności podlegającej regulacjom przez firmę lub osobę fizyczną
  • nakładanie grzywien na firmy i osoby fizyczne, które naruszają nasze zasady lub dopuszczają się nadużyć na rynku
  • nakładanie grzywien na firmy naruszające prawo konkurencji
  • stosowanie publicznych ogłoszeń dotyczących podjęcia działań dyscyplinarnych oraz publikowanie szczegółów ostrzeżeń, zawiadomień o podjęciu decyzji i zawiadomień końcowych
  • występowanie do sądów z wnioskami o wydanie nakazów, nakazów restytucji, poleceń likwidacji i innych nakazów związanych z niewypłacalnością
  • wszczynanie postępowań karnych w celu zwalczania przestępstw finansowych, takich jak wykorzystywanie informacji poufnych, prowadzenie działalności bez zezwolenia i składanie fałszywych oświadczeń o posiadaniu zezwolenia Urzędu Nadzoru Finansowego
  • wydawanie ostrzeżeń i powiadomień o firmach i osobach fizycznych, którym nie udzielono zezwolenia, a także występowanie do dostawców usług hostingowych o dezaktywację witryn internetowych powiązanych z takimi firmami i osobami

Więcej informacji na temat naszych działań można znaleźć w Instrukcji dotyczącej kar i procedury podejmowania decyzji (DEPP) oraz w Przewodniku dotyczącym egzekwowania przepisów. Zawarto w nich między innymi informacje na temat naszego podejścia do podejmowania decyzji oraz wykorzystania naszych uprawnień regulacyjnych i uprawnień do egzekwowania prawa cywilnego oraz karnego.

Nasz Przewodnik informacyjny dotyczący egzekwowania prawa zawiera przegląd naszych uprawnień w zakresie egzekwowania przepisów, standardowe procedury w sprawach dyscyplinarnych oraz informacje na temat mediacji i ugody.

Zawiadomienia egzekucyjne

Publikujemy zawiadomienia egzekucyjne w celu informowania opinii publicznej, wzmocnienia skutku odstraszającego działań egzekucyjnych oraz zapewnienia przejrzystości naszych decyzji.

Publikujemy również niektóre informacje na temat działań egzekucyjnych po wydaniu ustawowego zawiadomienia.

Ostrzeżenia są wydawane, kiedy zostanie zaproponowane przez nas podjęcie działań. Informacje na ich temat możemy publikować w Internecie.

Zawiadomienia o podjęciu decyzji są wydawane, gdy zapadnie decyzja o podjęciu działania.

Zawiadomienia końcowe są wydawane, kiedy podejmujemy działanie.

Publikujemy również zawiadomienia nadzorczezawiadomienia o wymogachzawiadomienia o anulowaniu i inne dokumenty.

Zawiadomienia są częścią naszego programu publikacji obowiązującego na mocy ustawy o wolności informacji z 2000 r. (Freedom of Information Act 2000).

Zawiadomienia Urzędu Regulacji Rynków Finansowych (FSA) można znaleźć w witrynie internetowej Archiwum Państwowego.

Grzywny

Na mocy ustawy o usługach finansowych z 2012 r. (Financial Services Act 2012) musimy wpłacać do skarbu państwa wszystkie otrzymane kary pieniężne pomniejszone o określone koszty egzekucji poniesione na skutek pobierania tych kar w danym roku. Zatrzymane kary zostają przez nas wykorzystane do obniżenia poniesionych opłat, z wyjątkiem opłat nałożonych na płatnika kary.

Zobacz grzywny nałożone przez nas w poszczególnych latach:

grzywny nałożone w 2019 r.

grzywny nałożone w 2018 r.

grzywny nałożone w 2017 r.

grzywny nałożone w 2016 r.

grzywny nałożone w 2015 r.

grzywny nałożone w 2014 r.

grzywny nałożone w 2013 r.

grzywny nałożone przez FSA

Komunikaty prasowe

Często publikujemy komunikaty prasowe dotyczące wyników procesu egzekwowania przepisów — również w sprawach karnych.

Zobacz najnowsze komunikaty prasowe FCA.

Komunikaty prasowe FSA znajdują się w witrynie internetowej Archiwum Państwowego.