Cwyno amdanom ni, y PRA neu Banc Lloegr (y rheoleiddwyr)

Darganfod sut i wneud cwyn am y rheoleiddwyr a sut rydyn ni’n ymchwilio i gwynion.

Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol

Mae diffiniad o’r hyn sy’n cael ei ystyried yn gŵyn am y rheoleiddwyr ar gael yn y Cynllun Cwynion (PDF).

Mae hefyd yn nodi pa fath o gwynion na fyddwn ni’n ymchwilio iddynt. Rhai enghreifftiau o'r rhain yw:

  • cwynion am ein rheolau neu ganllawiau 
  • cwynion am gwmnïau rydyn ni’n eu rheoleiddio 
  • cwynion am gamau gweithredu neu ddiffyg camau gweithredu’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol, Cynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol neu’r Gwasanaeth Cyngor Ariannol 

Sut i gwyno

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni os ydych am wneud cwyn. Gallwch naill ai:

Defnyddiwch un o’r dulliau hyn i gysylltu â’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn y lle cyntaf, hyd yn oed os yw eich cwyn yn erbyn y PRA neu Banc Lloegr.

Delio â'ch cwyn

Mae cwynion yn ein helpu i ddysgu gwersi a gwella ein perfformiad. Rydym yn cymryd y materion hyn o ddifrif ac yn ceisio datrys cwynion yn gyflym ac yn ddiduedd, tra’n trin y sawl sy’n cwyno â chwrteisi a sensitifrwydd.

Byddwn yn cydnabod eich cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith. Yna bydd eich cwyn yn cael ei hasesu a byddwn yn rhoi gwybod i chi o fewn 4 wythnos os na allwn ymchwilio i’ch cwyn ac yn egluro pam.

Os byddwn yn ymchwilio i’ch cwyn, efallai y byddwn yn penderfynu y byddai’n well i’r maes busnes sydd fwyaf cysylltiedig â’r gŵyn ymchwilio iddi. Fel arall, efallai y byddwn yn penderfynu y dylai ein Tîm Cwynion gynnal ei ymchwiliad ei hun. Byddwn yn eich ddiweddaru chi am ein hymchwiliad drwy gydol y broses.

Os byddwn yn ystyried bod cyfiawnhad i’ch cwyn byddwn yn ymddiheuro os yn briodol, yn esbonio beth rydyn ni’n bwriadu ei wneud i ddatrys y broblem neu atal y broblem rhag digwydd eto. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, gallem gynnig taliad ewyllys da i chi i gydnabod unrhyw anghyfleustra rydych chi wedi’i ddioddef.

Os nad ydych yn hapus â chanlyniad eich cwyn

Os mai’r maes busnes sy’n gysylltiedig â’r gŵyn wnaeth ddelio gyda’r gŵyn ac nad ydych yn hapus gyda’r ymateb, gallwch ei chyfeirio at y Tîm Cwynion.

Os nad ydych yn hapus gydag ymateb y Tîm Cwynion, neu’r ffordd mae eich cwyn wedi cael ei thrin, gallwch gyfeirio eich cwyn at y Comisiynydd Cwynion. Fel arfer, dylid gwneud hyn o fewn tri mis o dderbyn y penderfyniad terfynol gan ein Tîm Cwynion.

Go to related content