Sut i wneud cwyn

Os ydych yn anhapus gyda chynnyrch neu wasanaeth ariannol, gallwch wneud cwyn.

Nid ydym ym ymchwilio i gwynion unigol. Ond mae’n rhaid i’r cwmnïau ariannol yr ydym yn eu rheoleiddio gael gweithdrefn yn ei lle ar gyfer datrys anghydfodau gyda’u cwsmeriaid ac ymateb i chi o fewn amserlenni penodol.

Cwyno am PPI: dewch i wybod sut i hawlio arian yr ydych wedi’i dalu am PPI yn ôl.

Er mwyn gwneud y broses yn haws, dilynwch y pedwar cam isod i wneud cwyn:

Cam 1: Cysylltu â’r cwmni’n uniongyrchol

Os oes gennych gŵyn, mae’n well gofyn i’r cwmni perthnasol ddatrys pethau yn gyntaf.

Cysylltwch â’r cwmni cyn gynted â phosib. Mae hi fel arfer yn well ysgrifennu atynt fel bod gennych gofnod o’r hyn rydych wedi’i ddweud.

Mae’n rhaid i gwmnïau ariannol yr ydym yn eu rheoleiddio ymateb i’ch cwyn yn ysgrifenedig o fewn wyth wythnos, gan ddweud wrthych a yw’r gŵyn wedi bod yn llwyddiannus neu pam eu bod angen rhagor o amser i edrych i mewn iddi.

Yn ogystal, mae gofyn i gwmnïau ymateb yn ysgrifenedig i roi gwybod i chi eu bod wedi derbyn eich cwyn. Felly, gwnewch yn siŵr fod gennych ymateb terfynol neu bod wyth wythnos wedi pasio ers i chi gwyno cyn i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol (dolen allanol), fel y nodir yng Ngham 3.

Cam 2: Gwneud cwyn eich hun

Mae sawl cwmni sy’n cynnig cwyno ar eich rhan, a elwir fel arfer yn handlwyr, cwmnïau hawliadau neu gwmnïau rheoli hawliadau (CMCs).

Ond, mae gwneud cwyn i gwmni neu'r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol (dolen allanol) yn broses syml, rhad ac am ddim y gallwch ei gwneud eich hun. Gallwch gael help rhad ac am ddim gan y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol, neu sefydliadau megis Cyngor ar Bopeth a’r Gwasanaeth Ymgynghorol Pensiynau (dolen allanol), os ydych ei angen.

Os ydych yn penderfynu defnyddio handlwr hawliadau, dylech ystyried yn ofalus a ydych am dalu ffi ymlaen llaw cyn i’ch cwyn gael ei chyflwyno, gan nad oes gwarant y bydd yn llwyddiannus ac fe allech fod allan o boced.

Gall y dull ‘dim ennill, dim ffi’ a hysbysebir yn aml ymddangos yn fwy deniadol na thalu arian ymlaen llaw. Ond gall olygu talu gymaint â 30% (a TAW) o unrhyw ad-daliad neu iawndal i gwmnïau hawliadau.

Cam 3: Cysylltu â’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol

Os nad ydych yn hapus gydag ymateb y cwmni, os ydynt yn gwrthod eich cwyn neu os nad ydych yn clywed ganddynt o fewn wyth wythnos, mae’n bosib y gall y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol (dolen allanol) eich helpu chi.

Mae’n wasanaeth annibynnol, rhad ac am ddim ar gyfer datrys anghydfod rhwng cwmnïau gwasanaethau ariannol a’u cwsmeriaid. Gall ymdrin â chwynion am ystod o faterion ariannol – o yswiriant anifeiliaid anwes i stocs a chyfranddaliadau.

Bydd y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol yn gofyn i’r cwmni ariannol egluro’r hyn y creda y digwyddodd ac yna bydd yn penderfynu p’un a fydd yn cefnogi eich cwyn.

Mae hi’n bwysig eich bod yn cysylltu â’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol o fewn chwe mis o dderbyn ymateb terfynol gan y cwmni, neu mae’n bosib na fydd yn medru ymdrin â’ch cwyn.

Cam 4: Mynd â’r mater i’r llys

Os nad ydych am dderbyn penderfyniad gan y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol ac os nad ydych wedi defnyddio cynllun cwynion annibynnol, fel cam olaf gallech fynd â’ch achos i’r llys.

Fel arfer, byddech yn dechrau camau cyfreithiol sifil yn y llysoedd sirol neu’r Uchel Lys (yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon), yn dibynnu ar amgylchiadau eich achos. Yn yr Alban, mae’r rhan fwyaf o hawliadau bach yn dechrau yn Llysoedd y Sir.