Sut i gwyno

Os nad ydych yn fodlon ar gynnyrch neu wasanaeth ariannol, gallwch gwyno. Dilynwch ein pedwar cam i wneud cwyn.

Nid ydym yn ymchwilio i gwynion unigol. Ond mae'n rhaid i'r cwmnïau ariannol a reoleiddir gennym fod â gweithdrefn ar waith ar gyfer datrys anghydfodau gyda'u cwsmeriaid ac ymateb i chi o fewn terfynau amser penodol.

Er mwyn hwyluso'r broses hon, dilynwch ein pedwar cam i wneud cwyn:

Cam 1: Cysylltu â'r cwmni yn uniongyrchol

Os oes gennych gŵyn, y peth gorau i'w wneud yw gofyn i'r cwmni dan sylw unioni pethau yn gyntaf.

Cysylltwch â'r cwmni cyn gynted â phosibl. Fel arfer, y peth gorau i'w wneud yw ysgrifennu ato fel bod gennych gofnod o'r hyn a ddywedwch.

Mae'n rhaid i gwmnïau ariannol a reoleiddir gennym ymateb yn ysgrifenedig i chi o fewn wyth wythnos, gan ddweud wrthych p'un a fu'r gŵyn yn llwyddiannus neu pam bod angen rhagor o amser arnynt i ymchwilio iddi.

Mae hefyd yn ofynnol i gwmnïau ymateb yn ysgrifenedig dim ond i roi gwybod i chi eu bod wedi cael eich cwyn, felly byddwch yn siŵr eich bod wedi cael ymateb terfynol neu fod wyth wythnos wedi mynd heibio ers i chi gwyno cyn i chi gysylltu â Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol, fel yng Ngham 3.

Cam 2: Gwneud y gŵyn eich hun

Ceir llawer o gwmnïau sy'n cynnig cwyno ar eich rhan, a elwir fel arfer yn drafodwyr hawliadau, yn gwmnïau hawliadau neu'n gwmnïau rheoli hawliadau.

Ond mae gwneud cwyn i gwmni neu'r Gwasanaeth Ombwdsmon yn broses syml, am ddim y gallwch chi ei gwneud eich hun. Gallwch gael help am ddim gan yr ombwdsmon, sefydliadau fel Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau, os bydd ei angen arnoch.

Os byddwch yn penderfynu defnyddio trafodwr hawliadau dylech ystyried yn ofalus p'un a ddylech dalu ffi ymlaen llaw cyn y cyflwynir eich cais, gan nad oes sicrwydd y bydd yn llwyddiannus a gallech fod ar eich colled.

Er bod cynnig ‘dim ennill, dim ffi’ a hysbysebir yn aml efallai'n apelio mwy na thalu ymlaen llaw, gall olygu talu cymaint â 30% o ad-daliad neu iawndal i drafodwr hawliadau.

Cam 3: Cysylltu â Gwasanaeth yr Ombwdsmon

Os na fyddwch yn fodlon ar ymateb y cwmni, os bydd yn gwrthod eich cwyn neu os na fyddwch yn clywed ganddo o fewn wyth wythnos, efallai y gall gwasanaeth yr ombwdsmon helpu. 

Mae'n wasanaeth annibynnol, am ddim, ar gyfer datrys anghydfodau rhwng cwmnïau gwasanaethau ariannol a'u cwsmeriaid. Gall ymdrin â chwynion ynghylch amrywiaeth eang o faterion ariannol – o yswiriant anifeiliaid anwes i stociau a chyfranddaliadau.

Bydd Gwasanaeth yr Ombwdsmon yn gofyn i'r cwmni ariannol esbonio'r hyn a ddigwyddodd, ym marn y cwmni, ac wedyn yn penderfynu a ddylid cadarnhau eich cwyn.

Mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â'r ombwdsmon o fewn chwe mis i gael ymateb terfynol gan y cwmni, neu mae'n bosibl na fydd yn gallu ymdrin â'ch cwyn.

Cam 4: Mynd â'r mater i'r llys

Os na fyddwch am dderbyn penderfyniad gan wasanaeth yr ombwdsmon ac na fyddwch wedi defnyddio cynllun cwyno annibynnol, pan fydd popeth arall wedi methu, efallai y byddwch yn gallu mynd â'ch achos i'r llys.

Fel arfer, byddech yn dechrau cymryd camau cyfreithiol sifil yn y llysoedd sirol neu'r Uchel Lys (yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon), yn dibynnu ar amgylchiadau'r achos. Yn yr Alban, caiff y rhan fwyaf o hawliadau bach eu dechrau yn y Llysoedd Siryf.