Uprawnione osoby

„Uprawnioną osobą” jest każda osoba fizyczna, której udzielimy zezwolenia na jednorazowe lub wielokrotne wykonywanie tzw. „czynności regulowanych” na rzecz uprawnionego przedsiębiorstwa.

Osoba ta musi znać i spełniać nasze wymogi regulacyjne, a także rozumieć, w jaki sposób je stosujemy.

Ponadto musi:

  • spełniać wymagania procedury weryfikacji i przestrzegać jej zasad
  • stosować się do Deklaracji zasad i Kodeksu postępowania (zawierających wyjaśnienie, jakich zachowań i postaw oczekujemy od osób ubiegających się o zezwolenie)
  • zgłaszać wszelkie kwestie, które mogłyby wpływać na jej przydatność dla nas oraz dla uprawnionego przedsiębiorstwa (za pośrednictwem Formularza D (PDF))

Zezwolenia wydajemy tylko osobom, które pomyślnie przeszły procedury weryfikacji potwierdzające ich zdolność do pełnienia regulowanych funkcji, o które się ubiegają. Więcej informacji o procedurach weryfikacji.

Docelowo chcemy przyznawać zezwolenia co najmniej jednej osobie w każdym przedsiębiorstwie udzielającym kredytów konsumpcyjnych, kiedy ubiega się ono o zezwolenie.

Żadna osoba nie może wykonywać czynności regulowanych bez nadzoru, dopóki nie zostanie uznana za kompetentną.

Każdy, kto ma bezpośredni kontakt z klientami, będzie prawdopodobnie potrzebować zezwolenia. Większość doradców (np. doradców finansowych i detalicznych, zarządzających inwestycjami) będzie potrzebować zezwolenia. Większość podmiotów oferujących doradztwo na zasadach niezarobkowych oraz część osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie będzie musiała zatrudniać uprawnionej osoby.

Przedsiębiorstwa udzielające kredytów konsumenckich

Oferujemy również informacje na temat uprawnionych osób w przedsiębiorstwach udzielających kredytów konsumenckich.