Nadzór finansowy

Dowiedz sie o naszym podejściu do nadzoru firm w skali całego rynku finansowego.

Priorytetem w zakresie nadzoru firm jest zapewnienie, że konsumenci są w centrum ich działalności. Naszym celem jest rownież realizacja zrównoważonegoi długotrwałego programu nadzoru firm w skali calego rynku finansowego, zamiast koncentracji na poszczególnych firmach. Dążymy do zwalczania zagrożeń i ryzyka, zanim to ryzyko sie skrytalizuje.​​​​

Dokonujemy uzależnionych od poziomu ryzyka ocen, czy model biznesowy funkcjonujacy w danej firmie i metody prowadzenia działalności prowadzą do uczciwego traktowania konsumentów a także czy firmy przestrzegają zasad uczciwego rynku, jak również, w przypadku firm podlegających nadzorowi kapitałowemu, czy posiadaj solidną sytuacją finansową.

Nadzór nad działalnością

FCA odpowiada za nadzór nad ponad 58 000 przedsiębiorstw. Sprawujemy nadzór nad rynkiem wykorzystując różne podejścia metodologiczne. Oto trzy główne podejścia:

  • Filar 1 – proaktywny nadzór nad największymi firmami
  • Filar 2 – sytuacyjny, reaktywny nadzór w zakresie faktycznych lub pojawiających się zagrożeń w zależności od naszego apetytu na ryzyko
  • Filar 3 – inicjatywy tematyczne skoncentrowane na ryzyku i problemach wpływających na sektor jako całość

Interweniujemy szybko, kiedy widzimy przykłady niewłaściwego postępowania, podejmując odpowiednie działania w celu zapobieżenia wystąpieniu szkód dla konsumentów i rynków oraz dla zapewnienia wdrożenia w stosownych przypadkach odpowiedniego rozwiązania.

Wszystkie uprawnione przedsiębiorstwa przypisano do jednej z dwóch kategorii działalności:

Przedsiębiorstwa o stałym portfelu

Przedsiębiorstwa o stałym portfelu mają wyznaczonego imiennie specjalistę ds. nadzoru i podlegają proaktywnemu nadzorowi przy użyciu podejścia opartego na ciągłej ocenie właściwej dla działalności przedsiębiorstwa. Wszystkie takie przedsiębiorstwa podlegają strategii nadzoru właściwej dla charakterystyki ich działalności oraz są objęte bazowym programem wymagającym oceny w głównych obszarach ładu korporacyjnego w całym cyklu regulacyjnym. Zagadnienia filaru 2 rozstrzyga się odpowiednio do apetytu na ryzyko i zobowiązań regulacyjnych, a przedsiębiorstwa mogą w stosownych przypadkach podlegać objęciu filarem 3.

Przedsiębiorstwa o elastycznym portfelu

Przedsiębiorstwa o elastycznym portfelu podlegają nadzorowi w ramach działań tematycznych i rynkowych wraz z programami komunikacji, zaangażowania i edukacji dostosowanymi do głównych zagrożeń zidentyfikowanych w danym sektorze.

Więcej informacji o podejściu do nadzoru nad przedsiębiorstwami o zmiennym portfelu.

Nadzór ostrożnościowy

Jesteśmy odpowiedzialni za ostrożnościowy nadzór regulacyjny nad ponad 18 000 przedsiębiorstw, w tym zarządzających aktywami, doradców finansowych oraz brokerów hipotecznych i ubezpieczeniowych. Czyni to z nas, pod względem liczby przedsiębiorstw, największy organ nadzoru ostrożnościowego w Europie. Tak jak w przypadku nadzoru nad działalnością, sprawowany przez nas nadzór ostrożnościowy wykracza poza analizę ilościową zasobów finansowych przedsiębiorstwa. Uwzględniamy systemy i rozwiązania kontrolne, przyjęte zasady ładu korporacyjnego oraz środki zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem niewłaściwego postępowania.

Zasadniczo oceniamy, jak dobrze przedsiębiorstwo rozumie podejmowane na bieżąco ryzyko i czy znajduje się w sytuacji umożliwiającej należyte zarządzanie takim ryzykiem oraz unikanie znaczących, nieoczekiwanych kosztów.​​​​​​

Przedsiębiorstwa podlegające nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu wyłącznie przez FCA przypisujemy do jednej z trzech kategorii ostrożnościowych:

  • P1 – przedsiębiorstwa, których upadłość spowodowałaby długotrwałe i rozległe straty finansowe i reputacyjne dla ich klientów, na aktywach klientów i dla rynku w ogóle, podlegają okresowej ocenie kapitału, a także w stosownych przypadkach ocenie płynności, realizowanej przez specjalistów ds. wymogów ostrożnościowych co 24 miesiące.
  • P2 – przedsiębiorstwa, których niezorganizowana upadłość przyniosłaby szkody konsumentom i aktywom klientów, w zakresie jednak mniejszym niż upadłość przedsiębiorstw kategorii P1. Podlegają one okresowej ocenie kapitału, a także w stosownych przypadkach ocenie płynności, realizowanej przez specjalistów ds. wymogów ostrożnościowych co 48 miesięcy.
  • P3 – przedsiębiorstwa, których upadłość, nawet niezorganizowana, najprawdopodobniej nie przyniosłaby istotnych szkód dla konsumentów ani rynku jako całości. Takie przedsiębiorstwa podlegają nadzorowi o charakterze reaktywnym.