Cynllun Pensiwn Dur Prydain: beth i'w wneud os wnaethoch chi drosglwyddo allan

Os wnaethoch chi drosglwyddo allan o Gynllun Pensiwn Dur Prydain (BSPS), gallai fod iawndal yn ddyledus i chi ar ôl derbyn cyngor anaddas. Dewch i wybod sut i wneud cwyn.

Ailstrwythurwyd y BSPS yn 2018. Cyn yr ailstrwythuro, cafodd llawer o bobl gyngor i drosglwyddo allan o'r cynllun pensiwn buddion diffiniedig (DB) i gynllun pensiwn personol.

Mewn bron i hanner yr achosion rydym wedi'u hadolygu, roedd yn ymddangos bod y cyngor hwn yn anaddas.

Gallwch ddefnyddio ein gwiriwr cyngor i ddarganfod a oedd y cyngor trosglwyddo pensiwn buddion diffiniedig (DB) a gawsoch yn iawn i chi. 

Cynllun iawndal BSPS

Ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori ar gynllun iawndal ar gyfer cyn-aelodau'r BSPS. Dewch i wybod mwy am ein cynllun arfaethedig a'r hyn y mae'n ei olygu i chi.  

Yn y cyfamser, gallwch barhau i wneud cwyn am eich cyngor trosglwyddo BSPS.

Hawlio iawndal

Os cawsoch gyngor anaddas, efallai bod iawndal yn ddyledus i chi. I dderbyn yr iawndal hwn, mae angen i chi wneud cwyn. Mae cannoedd o weithwyr dur eisoes wedi cwyno.

Nid oes angen i chi roi rheswm penodol dros eich cwyn. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw gofyn i'ch cyngor gael ei adolygu gan nad ydych yn siŵr a oedd yn addas i chi.

Hyd yn oed os ydych yn hapus â'ch penderfyniad i drosglwyddo, dylech barhau i ystyried cwyno. Os na wnewch hynny, efallai y bydd gennych lai o arian ar ôl ymddeol nag y byddech wedi'i gael pe na baech wedi gadael y cynllun.

Sut i gwyno

Nid oes angen i chi ddefnyddio cwmni rheoli hawliadau na chyfreithiwr. Os byddwch yn gwneud hynny, bydd yn rhaid i chi rannu unrhyw iawndal a gewch gyda nhw.

Gwnewch gŵyn eich hun

Os hoffech wneud cwyn eich hun, dysgwch am y camau y mae angen i chi eu cymryd

Mae MoneyHelper wedi cyhoeddi templed llythyr cwyn (DOC) ar gyfer cyn aelodau'r BSPS.  

Defnyddio Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

Os nad ydych am gwyno'n uniongyrchol i'ch cynghorydd yn gyntaf, gall Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol wneud hynny ar eich rhan.

Mae dod â chwyn i wasanaeth yr ombwdsmon yn syml ac ni fydd yn costio dim i chi. Bydd eich cynghorydd yn cael y cyfle i gywiro pethau a rhaid iddo roi ymateb terfynol i chi o fewn 8 wythnos ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o gwynion.x

Os ydych yn anhapus â'u hymateb, neu os nad ydynt yn ymateb, gall gwasanaeth yr ombwdsmon wedyn ymchwilio i'r gŵyn.

Os nad yw eich cynghorydd mewn busnes mwyach

Os yw eich cynghorydd wedi mynd allan o fusnes, bydd angen i chi wneud hawliad gyda'r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Dewch i wybod sut i wneud hawliad fel cyn-aelod o'r BSPS

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â MoneyHelper ar 0800 015 4402 ac ymweld â'u tudalennau gwe.

Ein gweithredoedd gyda chwmnïau

Yn 2019, fe wnaethom gomisiynu adolygiad o gyngor trosglwyddo DB. Roedd ein hadolygiad yn cwmpasu llawer o gwmnïau a oedd wedi rhoi cyngor i aelodau BSPS.

Lle canfu ein hadolygiad bryderon ynghylch addasrwydd y cyngor, rydym yn gofyn i gwmnïau gynnal adolygiad ehangach o'u cyngor trosglwyddo pensiwn, i ddod o hyd i unrhyw achosion lle'r oeddent yn darparu cyngor anaddas ac i gywiro hyn.

Pan fydd cwmni'n cynnal adolygiad, bydd yn cysylltu â chi gyda chynnig i adolygu'r cyngor a gawsoch. Er mwyn caniatáu i'r cwmni adolygu'r cyngor a roddodd i chi, bydd angen i chi gadarnhau eich bod am gael eich cynnwys drwy ddychwelyd y ffurflen 'Optio i mewn'. Fodd bynnag, rydym yn annog pob un o gyn-aelodau'r BSPS i ystyried cwyno yn y cyfamser.