O FCA

Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) sprawuje nadzór regulacyjny nad 58 000 firm świadczących usługi finansowe i rynkami finansowymi w Wielkiej Brytanii oraz nadzór ostrożnościowy nad ponad 18 000 takich firm.

Jak dzialamy

Rynki finansowe muszą funkcjonować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i skuteczny, żeby konsumenci byli zawsze należycie traktowani.

Naszym celem jest odpowiednie funkcjonowanie rynków – dla ochrony interesów osób fizycznych i osób prawnych, w tym dużych i małych przedsiębiorstw, a także dla dobra gospodarki jako całości.

W tym celu sprawujemy nadzór regulacyjny nad działalnością ponad 58 000 przedsiębiorstw.

Jesteśmy organem nadzoru ostrożnościowego dla ponad 18 000 takich firm, zaś Urząd Nadzoru Ostrożnościowego sprawuje nadzór ostrożnościowy nad bankami, kasami mieszkaniowymi, kasami oszczędnościowo-kredytowymi, ubezpieczycielami oraz wyznaczonymi firmami inwestycyjnymi.

Nasz urząd powstał 1 kwietnia 2013 r., przejmując obowiązki nadzoru nad działalnością i odpowiedniego nadzoru ostrożnościowego od Komisji Nadzoru Finansowego (FSA).

Dlaczego działamy

Jesteśmy odpowiedzialni za regulację sektora, który odgrywa kluczową rolę w życiu każdego mieszkańca Wielkiej Brytanii i bez którego nowoczesna gospodarka nie może funkcjonować. Od świadczeń ISA na dzieci po emerytury, od poleceń zapłaty po karty kredytowe, od pożyczek po inwestycje – sprawność funkcjonowania rynków finansowych ma zasadniczy wpływ na nas wszystkich.

Brytyjski sektor usług finansowych zatrudnia ponad 2,2 miliona osób i wnosi w podatkach 65,6 mld GBP do krajowej gospodarki. Jeśli rynki w Wielkiej Brytanii funkcjonują w sposób efektywny, konkurencyjny i uczciwy, przynosi to korzyści klientom, pracownikom i akcjonariuszom oraz pozwala podtrzymywać zaufanie do Wielkiej Brytanii jako ważnego światowego centrum finansowego. Naszym zadaniem jest zagwarantowanie, że tak się faktycznie dzieje.

Jak funkcjonujemy

Naszym strategicznym celem jest zapewnienie, że właściwe rynki funkcjonują prawidlowo, a realizacja tego celu skoncentrowana jest na trzech zasadniczych celach ​​​​​operacyjnych:

  • Ochrona konsumentów – zabezpieczamy odpowiedni poziom ochrony konsumentów.
  • Ochrona rynków finansowych – chronimy i wzmacniamy uczciwość brytyjskiego systemu finansowego.
  • Promowanie konkurencji – promujemy efektywną konkurencję w interesie konsumentów.

Jesteśmy niezależnym organem publicznym w całości finansowanym z opłat pobieranych od firm, których działalność nadzorujemy​​​​​​​. Z realizacji obowiązków rozliczamy się ze Skarbem Państwa odpowiedzialnym za Brytyjski​​​​​​​ system finansowy, jak również z Parlamentem.

Nasze zadania i cele określono Usługach i Rynkach Finansowych 2000. Współpracujemy z grupami konsumenckimi, stowarzyszeniami sektorowymi i organizacjami branżowymi, krajowymi organami nadzoru, ustawodawcami unijnymi oraz szeroką rzeszą pozostałych interesariuszy. Przy tak szerokim zakresie kompetencji stosujemy proporcjonalne podejście do nadzoru firm, odpowiednio przypisując priorytety sektorom i firmom stwarzającym zagrożenie dla realizacji przyjętych przez nas celów.