MiFID II

Y Gyfarwyddeb Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol yw deddfwriaeth yr UE sy’n rheoleiddio cwmnïau sy’n darparu gwasanaethau i gleientiaid sy’n gysylltiedig ag ‘offerynnau ariannol’ (cyfranddaliadau, bondiau, unedau mewn cynlluniau buddsoddi torfol a deilliadau), a’r lleoliadau lle masnachir yr offerynnau hynny.

Y Gyfarwyddeb Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol (iFID) yw fframwaith deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar gyfer:

  • cyfryngwyr buddsoddiad sy'n darparu gwasanaethau i gleientiaid sy’n ymwneud â chyfranddaliadau, bondiau, unedau mewn cynlluniau buddsoddi torfol a deilliadau (a elwir gyda’i gilydd yn ‘offerynnau ariannol’)
  • masnachu offerynnau ariannol yn drefnus

Daeth MiFID i rym yn y DU o fis Tachwedd 2007, ac fe’i diwygiwyd gan MiFID II, a ddaeth i rym ym mis Ionawr 2018, i wella gweithrediad marchnadoedd ariannol yn sgil yr argyfwng ariannol ac i atgyfnerthu diogelwch buddsoddwyr. Fe wnaeth MiFID II ehangu gofynion MiFID mewn nifer o feysydd gan gynnwys:

  • gofynion strwythur marchnad newydd
  • gofynion newydd ac estynedig mewn perthynas â thryloywder
  • rheolau newydd ar ymchwil ac ysgogiadau
  • gofynion llywodraethu cynnyrch newydd ar gyfer gweithgynhyrchwyr a dosbarthwyr cynhyrchion MiFID
  • cyflwyno cyfundrefn o gyfyngiadau ar groniad trafodion nwyddau wedi’u cysoni

Lefel 1

Mae MiFID II yn cynnwys MiFID (2014/65/EU) a’r Rheoliad Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol (MiFIR - 600/2014/EU). 

Fel un o reoliadau’r UE, mae MiFIR yn rhwymol yn ei gyfanrwydd ac yn uniongyrchol berthnasol, mae ei gynnwys yn dod yn gyfraith yn y DU heb yr angen am ymyriad deddfwriaethol domestig. 

Lefel 2

Mae MiFID II yn galluogi'r Comisiwn Ewropeaidd i wneud is-ddeddfwriaeth mewn nifer o leoedd. Mae'r ddeddfwriaeth honno ar ffurf cyfuniad o ddeddfau dirprwyedig, safonau technegol rheoleiddiol (RTS) a safonau technegol gweithredu (ITS). Gellir gweld y rhain ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd.

Cyhoeddiadau allweddol

Mae deddfwriaeth y Trysorlys sy’n rhoi MiFID II ar waith wedi’i nodi yn yr offerynnau statudol canlynol (mae cysylltiadau i offerynnau statudol yn berthnasol i’r offeryn pan wnaed yr offeryn ac efallai y bydd angen i ddefnyddwyr ddiweddaru ei chwiliadau o ran deddfwriaeth berthnasol):