Defnyddio cwmni hawlio i gwyno am PPI

Gallwch gwyno am PPI eich hun – am ddim. Ond dysgwch beth mae'n ei olygu – a faint fydd yn ei gostio i chi – os byddwch yn dewis defnyddio cwmni hawlio i gwyno ar eich rhan.

Yn aml bydd cwmnïau hawlio yn cysylltu â phobl trwy negeseuon testun neu alwadau ffôn, ac yn cynnig helpu i wneud cwyn am PPI. Gallant hefyd hysbysebu i roi gwybod i chi beth allant ei gynnig.

Mae'r cwmnïau hyn yn cael eu galw yn gwmnïau rheoli hawliadau (CMC), trinwyr hawliadau neu gwmnïau hawlio.

Cofiwch: os nad ydych chi wedi gwneud cwyn i'ch darparwr erbyn y dyddiad cau, 29 Awst 2019, ni fyddwch yn gallu hawlio arian yn ôl am PPI – felly dylech wneud penderfyniad cyn gynted â phosib.

Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn rheoleiddio Cwmnïau Rheoli Hawliadau

O 1 Ebrill 2019 ymlaen, yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (yr Awdurdod) sy'n rheoleiddio cwmnïau rheoli hawliadau, gan gynnwys y rheini sy'n delio â hawliadau gwasanaethau ariannol.

Ni fydd pob cwmni rheoli hawliadau yn dewis trosglwyddo i drefn reoleiddio'r Awdurdod. Efallai y bydd rhai o'r cwmnïau hyn yn dewis rhoi'r gorau i reoli hawliadau. Os oedd cwmni rheoli hawliadau yn delio â hawliad i chi cyn y newid hwn, ond ei fod wedi dewis peidio â chael ei reoleiddio gan yr Awdurdod, dylai gysylltu â chi i esbonio sut mae parhau â'ch hawliad ar ôl 1 Ebrill 2019. 

Ewch i Rheoli hawliadau: beth sy'n newid i gael mwy o wybodaeth

​​​​​Cost defnyddio cwmni hawlio

Mae cwmnïau hawlio wedi'u gwahardd rhag codi tâl ymlaen llaw, ond mae'r mwyafrif yn codi ffi a all fod yn hyd at 20% o unrhyw swm sy'n cael ei ad-dalu i chi ar gyfer eich PPI.

Byddai ffi o 20% yn golygu eich bod yn talu ffi o £1,000 (yn ogystal â TAW) i'r cwmni hawlio allan o ad-daliad o £5,000, yn hytrach na chael yr ad-daliad llawn os gwnaethoch y cwyn eich hun.

Os byddwch yn penderfynu defnyddio cwmni hawlio, dylech ddarllen yr amodau a thelerau yn ofalus a sicrhau eich bod yn deall faint fydd y gost i chi.

Dylech hefyd wirio a yw cwmni hawlio wedi'i awdurdodi ar y Gofrestr Busnesau Awdurdodedig gan y Rheoleiddiwr Rheoli Hawliadau (sy'n rhan o'r Weinyddiaeth Gyfiawnder).

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth i'ch helpu chi i osgoi sgamiau ad-dalu PPI, fel pan fyddwch yn talu ffi o flaen llaw i rywun gwyno am PPI ar eich rhan ac wedyn yn peidio â gwneud cwyn ar eich rhan.

Galwadau ffôn neu negeseuon testun digroeso

Mae rhai cwmnïau hawlio yn ffonio neu'n anfon negeseuon testun (SMS) at bobl yn ddirybudd, i gynnig cwyno am PPI ar eu rhan.

I helpu stopio galwadau marchnata digroeso, cofrestrwch eich rhifau ffôn symudol a thir am ddim gyda'r Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn (TPS).

Mae gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) fwy o wybodaeth am alwadau a negeseuon testun niwsans (dolen allanol), gan gynnwys sut i gwyno amdanynt.

Cwyno am gwmni hawlio

Gallwch chi gwyno i Ombwdsmon y Gyfraith os ydych yn anfodlon ar y gwasanaeth gawsoch chi gan gwmni hawlio, gan gynnwys ynghylch y ffioedd a godwyd arnoch chi neu ganlyniad eich hawliad.

Cwynwch i'r Rheoleiddiwr Rheoli Hawliadau os ydych yn anfodlon ar ymddygiad cwmni hawlio, gan gynnwys ar gyfer galwadau ffôn neu negeseuon testun digroeso, neu os ydych chi'n amau nad yw wedi cofrestru ar y Gofrestr Busnesau Awdurdodedig.

Mae gan GOV.UK ragor ar sut i gwyno am gwmni hawlio.

Methu dod o hyd i’r ateb rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'n tudalen Atebion cyflym neu cysylltwch â ni.

  Call us
  Call us
  0800 101 8800
  Monday to Friday, 8am to 6pm and Saturday 9am to 1pm
  Web chat
  Web chat
  Ask us a question about PPI
  We can help you understand information about PPI
  Twitter
  Twitter
  @PPIFCA
  Official Twitter feed of the FCA
  Visit PPI on Twitter