Bookmark

Live & Local (Cymraeg)

Yn dilyn llwyddiant ein rhaglen rhanbarthol Byw a Lleol gyntaf yn 2016/17 rydym yn lansio ein rhaglen ar gyfer 2017/18 bellach. O fis Gorffennaf 2017, rydym yn teithio ledled y DU gyda chyfres o ddigwyddiadau ar gyfer cwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio.

Wedi gwrando ar adborth y sawl a fynychodd, rydym yn newid strwythur rhaglen eleni. Byddwn yn ymweld â phob rhanbarth fwy nag unwaith yn ystod y rhaglen i roi mwy o gyfle i gwmnïau fynychu amrywiaeth o ddigwyddiadau.

Tra bod rhaglen reolaidd o ddigwyddiadau wedi’i hanelu at gwmnïau buddsoddi adwerthu a chwmnïau yswiriant cyffredinol byddwn yn cynnal digwyddiadau ad-hoc ar gyfer sectorau amrywiol a fydd yn cynnwys y Cadeirydd a’r Pwyllgor Gweithredol, ynghyd â digwyddiadau ychwanegol yn canolbwyntio ar flaenoriaethau sydd wedi’u nodi yn ein cynllun busnes.

Buddsoddi adwerthu

O fis Gorffennaf 2017, rydym yn cynnig y digwyddiadau isod ar gyfer cwmnïau buddsoddi adwerthu ledled y DU:

Gweithdy rhyngweithiol ar asesu addasrwydd

(2.5 awr, ar agor i gwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio yn unig)

Bydd y sesiwn hon, a gyflwynir gan yr Adran Goruchwylio (Supervision), yn canolbwyntio ar ein Hadolygiad Asesu Addasrwydd a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Byddwn yn cyflwyno canfyddiadau, yn cynnwys enghreifftiau o arfer da a gwael.

Un o elfennau allweddol y sesiwn hon yw gweithgareddau rhyngweithiol ble bydd y sawl sy’n mynychu yn gweithio drwy astudiaethau achos a fydd yn rhoi ein disgwyliadau ar waith a sut y byddent yn berthnasol mewn sefyllfaoedd y gall unrhyw gwmni eu hwynebu.

Bydd y sesiwn hon o’r budd mwyaf i’r rheini sy’n rhoi neu’n goruchwylio cyngor o fewn y cwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio. Bydd ffi cofrestru o £85 y pen yn berthnasol.

Sesiynau’r dyfodol

20 Medi

Belfast

28 Medi

Norwich

5 Hydref

Bryste

12 Hydref

Stansted

19 Hydref

Sir Durham

9 Tachwedd

Coventry

16 Tachwedd

Leeds

28 Tachwedd

Caerdydd

7 Rhagfyr

Manceinion

16 Ionawr 2018

Llundain

17 Ionawr 2018

Llundain

Sesiwn Holi ac Ateb o amgylch bwrdd gyda phanel yr FCA a’r diwydiant

(1.5 awr, ar agor i gwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio yn unig)

Bydd y drafodaeth yn cael ei llywio gan y sawl sy’n mynychu. Dyma’ch cyfle i ofyn cwestiynau’n uniongyrchol, rhoi adborth neu herio mewn sefyllfa agored ac anffurfiol. Nid oes ffi cofrestru. Bydd y panel ar gyfer pob sesiwn yn cynnwys uwch gynrychiolydd o’r FCA ynghyd ag arbenigwr o’r diwydiant. Mae aelodau panel o’r diwydiant yn y gorffennol wedi cynnwys y Financial Ombudsman Service, Personal Finance Society, Association of Professional Financial Advisers, a’r Association of Professional Compliance Consultants.

Bwriad y sesiwn o amgylch bwrdd yw ateb a thrafod unrhyw gwestiynau neu bryderon rheoleiddio y gallai fod gan y cwmnïau. Rydym yn ymwybodol bod llawer o newid rheoleiddiol ar droed ac mewn rhai amgylchiadau, camddealltwriaeth, ynghylch ein gofynion.

Rydym yn ystyried y sesiynau hyn yn hynod o ddefnyddiol wrth ddeall a chasglu gwybodaeth ynghylch pryderon cwmnïau. Yna, byddwn yn rhoi adborth i’r ardaloedd perthnasol yn fewnol, ac mewn rhai amgylchiadau, mae adborth cadarn wedi arwain at eglurhad neu newidiadau pellach. 

Mae’r sesiwn hon yn agored i gwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio yn unig. Nid oes ffi cofrestru.

Sesiynau’r dyfodol

 

26 Medi

Birmingham

10 Hydref

Liverpool

14 Tachwedd

Newcastle

5 Rhagfyr

Caeredin

Cymhorthfa un i un gyda goruchwyliwr

(45 munud, ar agor i gwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio yn unig)

Dyma’ch cyfle am drafodaeth un i un gyda goruchwyliwr ar faterion penodol sy’n wynebu eich busnes, anghenion eich cleientiaid neu unrhyw faterion eraill ledled y sbectrwm o gyngor ariannol wedi’i reoleiddio.

Bydd ein goruchwylwyr yn ceisio ateb eich cwestiynau a rhoi ein barn ar faterion sy’n effeithio ar eich cwmni. Os na allwn roi’r ateb ar y diwrnod, byddwn yn dod yn ôl atoch gydag ateb wedi'r gymhorthfa.

Cyn y digwyddiad, byddwn yn gofyn i chi gyflwyno manylion y pynciau yr hoffech eu trafod.

Gall pob cwmni sy’n dymuno mynychu archebu un slot cymhorthfa ar y dyddiadau sydd ar gael. Nid oes ffi cofrestru. Mae sesiynau’r gymhorthfa ar agor i gwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio yn unig.

Sesiynau’r dyfodol

4 Hydref

Birmingham

18 Hydref

Glannau Merswy

2 Tachwedd

Bury St Edmunds

22 Tachwedd

Gatwick

12 Rhagfyr

Swydd Efrog

Yswiriant cyffredinol

O fis Medi 2017, rydym yn cynnig y digwyddiadau a ganlyn ar gyfer cwmnïau yswiriant cyffredinol ledled y DU:

Gweithdy rhyngweithiol: Gweithio i atal difrod – ffocws yswiriant ​​​​​cyffredinol

(2 awr, ar agor i gwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio yn unig)

Bydd y sesiwn rhyngweithiol iawn hon, a hwylusir gan oruchwylwyr, yn helpu i gwmnïau adnabod a deall y risgiau a’r achosion posib o ddifrod.

Bydd y gweithdy yn seiliedig ar astudiaeth achos rhyngweithiol ble bydd y sawl sy’n mynychu yn gweithio drwy senario penodol. Bydd hyn yn cynnwys nifer o bynciau yn cynnwys y Gyfarwyddeb Dosbarthu Yswiriant (IDD), cwynion a’r Cynllun Uwch Reolwyr ac Ardystio. Bydd y senario yn rhoi ein disgwyliadau ar waith a bydd yn rhoi syniadau a chysyniadau i’r sawl sy’n mynychu sy’n berthnasol i’w busnes eu hunain.

Bydd y sesiwn o’r budd mwyaf i gyfryngwyr yswiriant cyffredinol; fodd bynnag, bydd croeso i gwmnïau yswiriant eraill hefyd. Bydd ffi cofrestru o £85 y pen yn berthnasol.

Sesiynau’r dyfodol

19 Medi

Sir Durham

11 Hydref

Belfast

15 Tachwedd

Caeredin

12 Rhagfyr

Coventry

 

 

Bydd dyddiadau a lleoliadau rhanbarthol ychwanegol yn cael eu cyhoeddi yn ystod y misoedd nesaf.

Sesiwn Holi ac Ateb o amgylch bwrdd gyda phanel FCA a’r diwydiant

​​​​(1.5 awr, ar agor i gwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio yn unig)

Bydd y drafodaeth yn cael ei llywio gan y sawl sy’n mynychu. Dyma’ch cyfle i ofyn cwestiynau’n uniongyrchol, rhoi adborth neu herio mewn sefyllfa agored ac anffurfiol. Nid oes ffi cofrestru. Bydd y panel ar gyfer pob sesiwn yn cynnwys uwch gynrychiolydd gennym ni ynghyd ag arbenigwr o’r diwydiant. Roedd aelodau paneli yn y gorffennol wedi cynnwys British Insurance Brokers’ Association, Association of British Insurers, Managing General Agents’ Association, Association of Professional Compliance Consultants a London & International Insurance Brokers’ Association.

Rydym yn ymwybodol bod llawer o newid rheoleiddiol ar droed ac mewn rhai amgylchiadau, camddealltwriaeth, ynghylch ein gofynion. Bwriad y sesiwn o amgylch y bwrdd yw ateb a thrafod unrhyw gwestiynau neu bryderon rheoleiddio y gallai fod gan y cwmnïau.

Rydym yn ystyried y sesiynau hyn yn hynod o ddefnyddiol wrth ddeall a chasglu gwybodaeth ynghylch pryderon cwmnïau. Bydd eich adborth yn cael eu pasio i’r ardaloedd perthnasol yn fewnol, ac yn flaenorol, mae hyn wedi arwain at eglurhad neu newidiadau pellach. Mae’r sesiwn hon yn agored i gwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio yn unig. Nid oes ffi cofrestru. Bydd dyddiadau a lleoliadau rhanbarthol ychwanegol yn cael eu cyhoeddi yn ystod y misoedd nesaf.

Sesiynau’r dyfodol

3 Hydref

Leeds

6 Rhagfyr

Southampton

Bydd dyddiadau a lleoliadau rhanbarthol ychwanegol yn cael eu cyhoeddi yn ystod y misoedd nesaf.

Cyflwyniadau i yswirwyr adwerthu ac ar gyfer marchnad Lloyd’s a Llundain

1.75 awr yn cynnwys Holi ac Ateb, ar agor i gwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio yn unig)
Mae ein cyflwyniad yn rhoi cyfle i glywed gan ein huwch dîm rheoli a fydd yn rhoi amlinelliad o’n meddyliau diweddaraf ynghylch ein blaenoriaethau cynllun busnes a meysydd ffocws allweddol. Byddwn yn ceisio darparu pwyntiau penodol ar newidiadau rheoleiddiol presennol a rhai’r dyfodol, gan gynnwys prif yrwyr difrod sy’n gyrru newid yn y sector yswiriant cyffredinol. Mae’r cyflwyniadau’n cael eu datblygu yn benodol i unigolion gan yswirwyr ac rydym wedi canolbwyntio’r cynnwys gydag yswirwyr adwerthu a chwmnïau marchnad Lloyd’s a Llundain mewn cof.

Cynhelir y sesiynau hyn yn ein swyddfa yn Llundain ac maent ar agor i yswirwyr adwerthu sydd wedi’u rheoleiddio a chwmnïau marchnad Lloyd’s a Llundain yn unig. Nid oes ffi cofrestru.

Cyflwyniad i yswirwyr adwerthu 16 Hydref
Cyflwyniad i gwmnïau marchnad Lloyd’s a Llundain 29 Tachwedd