Wnieś skargę na naszą działalność bądź działalność PRA i Banku Anglii

Jak rozpatrujemy zażalenia na postępowanie organów nadzoru i jak je zlożyc.

Ustawa o Usługach Finansowych z 2012 r. wymaga od nas wdrożenia zasad rozpatrywania skarg na postępowanie Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority), Urzędu Nadzoru Ostrożnościowego (Prudential Regulation Authority) oraz Banku Anglii (organy nadzoru). Zażalenia rozpatrujemy zgodnie z Regulaminem rozpatrywania zażaleń.

Każda osoba bezpośrednio dotknięta działaniem organów nadzoru lub zaniechaniem z ich strony, jak również przedstawiciel występujący w imieniu takiej osoby, może zlożyc zażalenie. Zażalenie jest „wyrazem niezadowolenia ze sposobu, w jaki organy nadzoru realizują, bądź nie realizują swoich obowiązków”.

Szczegółowe informacje na temat ewentualnych okoliczności wykluczających możliwość rozpatrzenia skargi lub skutkujących odmową rozpatrzenia zażalenia zawarto w naszej broszurze informacyjnej Zażalenie na postępowanie organów nadzoru.

Zażalenia na postępowanie FCA – co robić

Przed zlożeniem zażalenia należy upewnić się, że zażalenie faktycznie dotyczy postępowania jednego z organów nadzoru. Informacje o trybie składania zażaleń na postępowanie podmiotu podlegającego nadzorowi finansowemu można znaleźć w naszej informacji dla konsumentów o trybie wnoszenia skarg.

Jeżeli zazalenie dotyczy postępowania organu nadzoru:

  • proszę wypełnić elektroniczny formularz zażalen, wypełnić i przesłać na adres [email protected];
  • proszę pobrać formularz do druku i przesłać go na adres poniżej
  • proszę przesłać zawiadomienie na adres Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, London E14 5HS
  • proszę przesłać e-mail na adres [email protected]
  • lub proszę zadzwonić na Infolinię ds. skarg pod numer 020 7066 9870

Rozpatrywanie zażaleń 

Poważnie podchodzimy do wszelkich spraw poruszonych w zażaleniach , koncentrujemy się na szybkim i bezstronnym rozpatrywaniu i rozstrzyganiu zażaleń, traktując jednocześnie osoby składające zażalenia z należytą uprzejmością i wrażliwością.

W terminie pięciu dni roboczych potwierdzamy odbiór wszelkich wniesionych skarg, zaś w terminie czterech tygodni przesyłamy informacje, czy skarga nie wykracza poza zakres właściwości wskazany w Regulaminie. Następnie kontaktujemy się regularnie, żeby na bieżąco zawiadamiać o prowadzonym postępowaniu.

Etap 1 – rozpatrywanie zażalenia przez FCA

Możemy zadecydowac by rozpatrzyć zażalenie  na poziomie lokalnym. To pozwala aby odpowiedni sektor FCA,najbardziej merytorycznie powiązany z przedmiotem zażalenia na niezwłoczną  odpowiedź.

Jeżeli jednak uznamy ze ten  tryb rozpatrywania zażaleń nie jest właściwy, zażalenie wówczas rozpatrzy wyspecjalizowany Zespół ds. Zażalen.

Zażalenie rozpatrujemy w sposób niezależny i bezstronny zgodnie z Regulaminem. Zozpatrujemy wszystkie prawidlowo skonstruowane i zlożone zażalenia w sposób staranny, równoczesnie przekazując wnioski wycią gniete z naszych doświadczeń  wyższemu kierownictwu i pozostałemu personelowi urzędu nadzoru w celu zagwarantowania podnoszenia jakości dzialań FCA w przyszłości.

Jeżeli uznamy zażalenie za uzasadnione, skontaktujemy sie z toba by zaproponowaćy odpowiednie środki zadośćuczynienia. Do proponowanych środków zadośćuczynienia mogą należeć:

  • przeprosiny
  • podjęcie stosownych kroków dla usunięcia błędu
  • w stosownych przypadkach wypłata odszkodowania na zasadzie ex gratia

Jeżeli stwierdzimy, że zażalenie jest bezzasadne, przekażemy tobie tą  informację wraz z należytym uzasadnieniem.

Etap 2 – przedłożenie zażalenia do Biura Rzecznika ds. Zażaleń

W razie niezadowolenia z postępów lub wyników procesu rozpatrywania skargi przysługuje prawo do przedłożenia zażalenia do Biura Rzecznika ds. Zażalen w terminie trzech miesięcy od daty wydania przez FCA ostatecznej decyzji w Etapie 1. Rzecznik ds. Zażalen może rozpatrzyć zażalenia nawet po upływie terminu trzech miesięcy, jeżeli wystąpiły odpowiednie przyczyny opóźnienia.

Jeżeli FCA wykluczy, lub odmówi, rozpatrzenia zażalenia, zażalenie wówczas można złożyc bezpośrednio do Rzecznika ds. Zażaleń. Rzecznik ds. Zażaleń jest uprawniony by zadecydowac czy zażalenie jest w zakresie uprawnień i czy Rzecznik ds. Zażalen powinien przeprowadzic własne dochodzenie czy tez wymagane jest by FCA przeprowadziło dochodzenie w pierwszej kolejności.  

Zażalenie na postępowanie innych organów nadzoru finansowego

Aby zlożyć zażalenie na postępowanie innych organów nadzoru finansowego proszę przejść na ich odpowiednie strony internetowe: Organ Nadzoru Ostrożnościowego i Bank Anglii.